top of page

Algemene voorwaarden

 1. Lidmaatschap en contributie
  1.1. Lidmaatschap van de improvisatietheater vereniging is open voor iedereen die geïnteresseerd is in improvisatietheater en de doelstellingen van de vereniging onderschrijven.
  1.2. Leden zijn verplicht om contributie te betalen zoals vastgesteld door het bestuur van de vereniging.
  1.3. Het lidmaatschap wordt na een semester automatisch verlengd, tenzij het lid schriftelijk aangeeft het lidmaatschap te willen beëindigen. Na het tweede semester dient ieder lid zich opnieuw aan te melden.

 2. Gedragsregels
  2.1. Leden dienen zich respectvol te gedragen tegenover medeleden, vrijwilligers, publiek en anderen die bij de vereniging betrokken zijn.
  2.2. Leden dienen zich te houden aan de gedragsregels zoals vastgesteld door het bestuur van de vereniging.
  2.3. Ongepast gedrag, zoals discriminatie, intimidatie of geweld, wordt niet getolereerd en kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.

 3. Activiteiten en voorstellingen 
  3.1. Leden worden verwacht deel te nemen aan de activiteiten en repetities van de vereniging, tenzij zij een geldige reden hebben om afwezig te zijn. 3.2. Leden dienen op tijd aanwezig te zijn bij voorstellingen en andere activiteiten, en zich te houden aan het door het bestuur, of de voorstellingen commissie vastgestelde rooster.
  3.3. Leden dienen zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van de vereniging en van anderen, en eventuele schade te melden aan het bestuur.

 4. Optredens en voorstellingen
  4.1. Leden die deelnemen aan optredens en voorstellingen dienen zich te houden aan de regels en instructies van de docent en andere verantwoordelijken.
  4.2. Leden dienen tijdig aanwezig te zijn voor optredens en voorstellingen, en zich te houden aan het door het bestuur vastgestelde tijdschema.

 5. Auteursrecht en gebruik van materiaal
  5.1. Leden dienen zich te houden aan de geldende auteursrechtenwetgeving bij het gebruik van materiaal, zoals teksten, muziek, beelden en andere creatieve werken, tijdens repetities, optredens en voorstellingen.
  5.2. Leden mogen geen materiaal van derden gebruiken zonder toestemming van de rechthebbenden, tenzij dit valt onder de uitzonderingen van de auteursrechtenwetgeving.

 6. Beëindiging van het lidmaatschap
  6.1. Leden kunnen hun lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij het bestuur van de vereniging per e-mail voor het tweede semester, uiterlijk op 1 december.
  6.2. Het bestuur van de vereniging kan het lidmaatschap beëindigen bij ernstige schending van onze voorwaarden.

bottom of page